Tít 01

949 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Giê-xu Ki-tô, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và sự tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Giê-xu Ki-tô, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.
10 Vì có nhiều người ngỗ nghịch, hay nói những lời hư không và phỉnh dỗ, nhất là trong những kẻ chịu cắt bì.
11 Những kẻ ấy cần phải bị khớp miệng. Họ vì lợi nhơ bẩn mà phá đổ cả nhà của người ta, dạy những điều không nên dạy.
12 Một người trong bọn họ, một tiên tri của họ, nói: Người Cơ-rết hay nói dối, thú dữ, biếng nhác, tham ăn.
13 Lời chứng ấy là thật. Vì vậy mà con hãy quở trách họ cách nghiêm khắc, để cho họ được tốt lành trong đức tin.
14 Đừng nghe những chuyện nhảm của người Do-thái và các điều răn của loài người, chúng xoay khỏi lẽ thật.
15 Mọi sự chắc chắn tinh sạch cho những người tinh sạch; nhưng chẳng có sự gì tinh sạch cho những kẻ ô uế và chẳng tin, mà tâm trí và lương tâm của họ cũng bị ô uế.
16 Họ xưng họ biết Thiên Chúa nhưng trong những việc làm thì họ chối bỏ Ngài, trở nên đáng ghét, không vâng phục, và không xứng đáng cho bất cứ việc lành nào.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu