Tít 02

881 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Nhưng con hãy nói những điều hiệp với giáo lý lành.
2 Những đàn ông lớn tuổi phải tỉnh táo, đáng tôn trọng, biết tự kiềm chế, tốt lành trong đức tin, tình yêu, và tính nhẫn nại.
3 Những đàn bà lớn tuổi cũng vậy. Hãy nên thánh trong tư cách, đừng vu khống, đừng nô lệ cho sự uống quá nhiều rượu. Hãy làm người dạy những sự lành,
4 để khuyên bảo những đàn bà trẻ tuổi: Hãy yêu chồng con của mình.
5 Hãy biết tự kiềm chế, hiếu khách, trông nom việc nhà, tốt lành. Hãy vâng phục chồng mình để cho Lời của Đức Chúa Trời không bị phạm thượng.
6 Những người trẻ tuổi cũng vậy. Hãy khuyên họ tâm trí sáng suốt!
7 Trong mọi sự con hãy tỏ mình làm gương về những việc lành trong giáo lý không thể hư hoại, đáng tôn kính, chân thật,
8 trong Lời lành, không chỗ trách được, để kẻ nghịch hổ thẹn, không có lời nói xấu về con.
9 Những tôi tớ phải vâng phục chủ mình để đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả,
10 chớ tham ô, nhưng hết sức tỏ lòng trung thành ngay thẳng, để làm cho tôn quý giáo lý của Thiên Chúa là Đấng Giải Cứu chúng ta, trong mọi sự.
11 Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người,
12 dạy cho chúng ta rằng: Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này,
13 chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa Vĩ Đại và Đấng Giải Cứu Chúng Ta, Đức Giê-xu Ki-tô,
14 Đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta, để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp, và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành.
15 Về những sự ấy con hãy nói, khuyên, và quở trách với tất cả thẩm quyền. Đừng để ai xem thường con.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu