Phi-lê-môn 01

846 views

Đoạn: 1 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 1

1 Phao-lô, một người tù của Đức Giê-xu Ki-tô, và Ti-mô-thê, một anh em cùng Cha của chúng ta, gửi cho Phi-lê-môn, người yêu dấu và cùng làm việc với chúng tôi;
2 cùng gửi cho Áp-bi yêu dấu của chúng ta, và cho A-chíp, bạn cùng đánh trận của chúng ta, và cho Hội Thánh trong nhà anh.
3 Nguyện ân điển đến với anh chị em cùng sự bình an từ Thiên Phụ chúng ta và từ Đức Giê-xu Ki-tô!
4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi, hằng ghi nhớ anh trong những lần cầu nguyện của tôi,
5 nghe nói về tình yêu và đức tin mà anh có đối với Đức Giê-xu và đối với mọi thánh đồ.
6 Nguyện sự thông công của đức tin anh đem lại hiệu nghiệm trong sự tri thức mỗi một sự tốt lành, những sự ở trong các anh chị em, trong Đức Ki-tô Giê-xu.
7 Vì chúng tôi có niềm vui lớn và sự an ủi trong tình yêu của anh. Bởi vì lòng của những thánh đồ được vui thỏa nhờ anh, hỡi người anh em cùng Cha!
8 Vậy nên, dù trong Đức Ki-tô, tôi có nhiều sự dạn dĩ để truyền dạy anh việc nên làm,
9 nhưng vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, và hiện nay lại là một người tù của Đức Giê-xu Ki-tô.
10 Tôi vì đứa con mà tôi đã sinh trong sự xiềng xích của tôi, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh.
11 Người mà trước đây không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ có ích cho anh và cho tôi.
12 Người mà tôi gửi lại cho anh. Vậy, xin hãy tiếp người. Người như lòng dạ tôi vậy.
13 Người mà tôi muốn giữ lại bên tôi, để người thay anh mà giúp việc cho tôi trong vòng xiềng xích của Tin Lành.
14 Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà không có sự đồng ý của anh, để cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, mà là bởi lòng thành.
15 Có lẽ người đã tạm xa cách anh, là để anh nhận lấy người mãi;
16 không như nô lệ nữa, nhưng hơn nô lệ, như một anh em cùng Cha yêu dấu, đặc biệt là cho tôi, nhưng nhiều hơn nữa cho anh: cả trong xác thịt, lẫn trong Chúa.
17 Vậy, nếu anh xem tôi là người đồng công, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
18 Nếu như người có lỗi đối với anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì hãy cứ kể cho tôi.
19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này: Tôi sẽ trả cho anh! Mà tôi không nói với anh về sự chính mình anh mắc nợ tôi.
20 Phải, hỡi người anh em cùng Cha! Xin cho tôi có được sự vui vẻ này bởi anh, trong Chúa! Xin hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Chúa.
21 Vững tin nơi sự hay vâng lời của anh, tôi viết cho anh, biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi nói.
22 Nhân tiện, xin cũng hãy chuẩn bị một nhà trọ cho tôi; vì tôi tin rằng, qua lời cầu nguyện của các anh chị em mà tôi sẽ được ban cho các anh chị em.
23 Ê-pháp-ra, là bạn cùng bị tù trong Đức Ki-tô Giê-xu với tôi, có lời thăm anh;
24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma, và Lu-ca là những bạn đồng công với tôi cũng vậy.
25 Nguyện ân điển của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta ở với tâm thần các anh chị em! A-men! [Thư này được viết từ thành Rô-ma, có lẽ do Phao-lô đọc cho Ô-nê-sim ghi chép, và do Ô-nê-sim cầm tay, mang đến cho Phi-lê-môn.]

Đoạn: 1 | Phần Giới Thiệu