II Ti-mô-thê 04

953 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Vậy nên, trước Đức Chúa Trời và trước Đức Giê-xu Ki-tô, Đấng sẽ phán xét những kẻ sống và những kẻ chết, theo sau sự hiện ra của Ngài và của vương quốc Ngài, ta truyền cho con:
2 Hãy sẵn sàng giảng Lời, đúng thời hay không đúng thời! Hãy quở trách, sửa trị, kêu gọi với hết thảy sự nhẫn nại và sự giảng dạy!
3 Vì sẽ có một thời, khi họ không giữ lấy giáo lý lành, nhưng theo sự ham muốn bất chính của họ, nhóm hiệp cho mình các giáo sư giảng nghe sướng lỗ tai.
4 Họ sẽ xoay lỗ tai khỏi lẽ thật, mà hướng về những chuyện nhảm nhí.
5 Nhưng con, hãy tỉnh thức trong mọi sự! Hãy chịu khổ! Hãy làm việc của người giảng Tin Lành! Hãy làm trọn mục vụ của con!
6 Vì ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, giờ ta ra đi đã gần rồi.
7 Ta đã đánh một trận đánh tốt lành. Ta đã xong cuộc đua. Ta đã giữ đức tin.
8 Vậy nên, mão của sự công chính đã để dành cho ta, mà Chúa, Đấng Quan Án Công Chính, sẽ ban cho ta trong ngày đó. Không chỉ cho ta mà thôi, nhưng cũng cho tất cả những ai yêu sự hiện đến của Ngài.
9 Hãy cố gắng sớm đến với ta;
10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta; người yêu đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen thì đến Ga-li-lê, còn Tít thì đến Đa-ma-ti.
11 Chỉ có Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người có ích cho ta trong mục vụ.
12 Ta đã sai Ti-chi-cơ đến thành Ê-phê-sô.
13 Khi con đến, hãy đem cái áo choàng mà ta đã để lại với Ca-bút, tại thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da.
14 A-léc-xan-đơ, người thợ đồng, đã làm nhiều sự dữ cho ta. Chúa sẽ báo trả hắn tùy theo những việc làm của hắn.
15 Con cũng hãy coi chừng hắn, vì hắn hết sức chống nghịch những lời của chúng ta.
16 Trong sự bênh vực mình lần thứ nhất của ta, chẳng có ai đến giúp ta. Hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện điều đó không kể là tội cho họ.
17 Nhưng Chúa đã ở với ta và thêm sức cho ta, để qua ta sự rao giảng được hoàn thành, hết thảy dân ngoại được nghe; và ta đã được giải cứu khỏi miệng của sư tử.
18 Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mỗi một sự dữ và cứu ta vào trong Vương Quốc Trời của Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài đời đời! A-men!
19 Hãy chào thăm Bê-rít-ca với A-qui-la, cùng người nhà Ô-nê-si-phô-rơ. [Bê-rít-ca là cách gọi thân mật tên Bê-rít-sin]
20 Ê-rát ở lại tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim bị bệnh, ta để ở lại tại thành Mi-lê.
21 Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia và hết thảy các anh chị em cùng Cha chào con.
22 Nguyện Đức Giê-xu Ki-tô ở với tâm thần của con! Nguyện ân điển ở cùng các anh chị em! A-men!

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | Phần Giới Thiệu