II Tê-sa-lô-ni-ca 02

896 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,
2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày của Đức Ki-tô đã đến.
3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,
4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]
5 Các anh chị em không nhớ rằng, khi tôi còn ở với các anh chị em, thì tôi đã nói về những sự đó sao?
6 Hiện nay, các anh chị em biết điều gì ngăn trở, để cho nó chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.
7 Vì sự bí mật của sự vô luật pháp đang hành động rồi; nhưng bị giới hạn vì Đấng đang ngăn trở, cho đến khi tự Ngài ra khỏi giữa . [Đấng đang ngăn trở là Đức Thánh Linh.]
8 Bấy giờ kẻ vô luật pháp kia sẽ được tỏ ra, kẻ mà Chúa sẽ hủy diệt bởi hơi thở của miệng Ngài và vô hiệu hóa bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. [Ê-sai 11:4]
9 Sự đến của kẻ ấy là theo việc làm của Sa-tan với mọi năng lực, những dấu lạ, và những việc lạ giả dối;
10 trong mọi cách lừa dối của sự không công chính giữa những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận tình yêu của lẽ thật để chúng nó được cứu rỗi.
11 Vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến chúng nó một sự tác động dối trá siêu nhiên, khiến chúng nó tin điều dối trá,
12 để cho hết thảy những kẻ không tin lẽ thật, nhưng vui trong sự không công chính, đều bị xử phạt.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, những người được yêu bởi Chúa! Chúng tôi phải vì các anh chị em luôn tạ ơn Đức Chúa Trời, vì từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn các anh chị em cho sự cứu rỗi, trong sự thánh hóa của thần quyền và trong đức tin của lẽ thật.
14 Vì sự đó mà Ngài đã gọi các anh chị em bởi Tin Lành của chúng tôi, để các anh chị em nhận lãnh sự vinh quang của Đức Giê-xu Ki-tô chúng ta.
15 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy đứng vững! Hãy giữ những điều dạy dỗ mà các anh chị em đã được dạy, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi.
16 Nguyện chính Đức Giê-xu Ki-tô của chúng ta cùng Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta và đã bởi ân điển mà ban cho chúng ta sự an ủi vĩnh hằng cùng sự trông cậy tốt lành,
17 an ủi lòng của các anh chị em, khiến các anh chị em được bền vững trong mỗi lời nói và việc lành.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | Phần Giới Thiệu