Gia-cơ 05

610 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Hỡi các anh chị em là những người giàu có! Hãy khóc lóc và kêu la, vì cớ những hoạn nạn sẽ đến trên các anh chị em.
2 Tài sản của các anh chị em bị mục nát, quần áo của các anh chị em bị mối mọt ăn.
3 Vàng bạc của các anh chị em bị hoen gỉ. Sự hoen gỉ của chúng sẽ là chứng cớ nghịch lại các anh chị em và sẽ như lửa ăn thịt các anh chị em. Các anh chị em đã thu trữ cho những ngày sau cùng!
4 Kìa, tiền công những người được thuê gặt các ruộng của các anh chị em, mà các anh chị em đã gian lận, chúng nó kêu oan. Tiếng kêu của những thợ gặt đã thấu đến tai Chúa của các cơ binh.
5 Các anh chị em đã sống vui sướng cách sang trọng trên đất và trở nên phóng đãng. Các anh chị em đã làm cho lòng mình no nê như trong ngày chém giết.
6 Các anh chị em đã định tội và đã giết người công chính, mà người chẳng cự lại.
7 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha, hãy khoan nhẫn cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem! Người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, người đã khoan nhẫn cho đến chừng được cơn mưa đầu mùa và cuối mùa. [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
8 Các anh chị em cũng hãy khoan nhẫn và vững lòng; vì kỳ Chúa đến đã gần rồi.
9 Hỡi các anh chị em cùng Cha, chớ buồn phiền lẫn nhau, để cho khỏi bị định tội. Kìa! Đấng Phán Xét đứng trước cửa.
10 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm gương về sự chịu khổ và nhẫn nại.
11 Thật vậy, chúng ta xem những người kiên trì là có phước. Các anh chị em đã nghe nói về sự nhẫn nại của Gióp, và các anh chị em đã thấy sự kết cuộc từ Chúa, mà thấy rằng Ngài đầy lòng thương xót và đồng cảm.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình. [Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18]
13 Trong các anh chị em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Người ấy hãy hát những lời tôn vinh.
14 Trong các anh chị em có ai đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão của Hội Thánh đến, để họ cầu nguyện cho người, nhân danh Chúa mà xức dầu cho người.
15 Và sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người dậy; nếu người đã phạm tội, những tội ấy cũng sẽ được tha.
16 Vậy, hãy xưng những lỗi lầm của các anh chị em cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, để cho các anh chị em được lành bệnh. Lòng sốt sắng khẩn xin của người công chính, thật có linh nghiệm nhiều.
17 Ê-li vốn là người cùng bản tính như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm sáu tháng.
18 Và người cầu nguyện lại, thì trời đổ mưa, và đất sinh sản hoa màu. [I Các Vua 17:1; 18:1, 41-45]
19 Hỡi các anh chị em cùng Cha, trong vòng các anh chị em nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có người làm cho người ấy trở lại,
20 thì phải cho người biết rằng, người làm cho kẻ có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, sẽ cứu được một linh hồn khỏi sự chết và sẽ che lấp vô số tội lỗi.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu