Gia-cơ 04

650 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Những cuộc chiến tranh và đánh nhau giữa các anh chị em bởi đâu mà đến? Chẳng phải đến từ sự ham muốn khoái lạc vẫn hay chinh chiến trong các chi thể của các anh chị em sao?
2 Các anh chị em khao khát mà chẳng có gì. Các anh chị em phạm tội giết người và ganh tỵ mà chẳng đạt được gì. Các anh chị em đánh nhau và gây chiến. Nhưng các anh chị em chẳng có gì vì các anh chị em không cầu xin.
3 Các anh chị em cầu xin mà không nhận được, vì các anh chị em cầu xin trái lẽ, để dùng theo sự ham muốn khoái lạc của mình.
4 Hỡi những đàn ông ngoại tình và những đàn bà ngoại tình, các ngươi chẳng biết sự làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai sẵn lòng làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời vậy.
5 Các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta, khao khát chúng ta đến nỗi ghen tương. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5; 34:14]
6 Nhưng Ngài lại ban ân điển càng hơn. Chính vì vậy mà Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. [Châm Ngôn 3:34]
7 Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỷ, thì nó sẽ lánh xa các anh chị em.
8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần các anh chị em. Hỡi những kẻ có tội, hãy lau tay mình; những kẻ hai lòng, hãy làm sạch lòng đi.
9 Hãy đau thương và than khóc! Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn.
10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha, chớ vu khống lẫn nhau. Ai vu khống anh chị em cùng Cha của mình và kết tội anh chị em cùng Cha của mình, tức là vu khống luật pháp và kết tội luật pháp. Nhưng nếu ngươi kết tội luật pháp, thì ngươi chẳng phải là người vâng giữ luật mà là quan án.
12 Chỉ có một Đấng ban luật pháp, cũng là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà phán xét người khác?
13 Hãy nghe đây! Những ai nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và có lời!
14 Nhưng ngày mai sẽ ra thế nào, các anh chị em chẳng biết! Vì sự sống của các anh chị em là gì? Nó như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi!
15 Trái lại, các anh chị em phải nói: Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.
16 Nhưng kìa, các anh chị em khoe mình trong sự kiêu ngạo của các anh chị em! Những sự khoe mình như vậy là xấu!
17 Vậy, người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu