Gia-cơ 02

647 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 2

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chớ có lòng tư vị bất cứ ai khi có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Ki-tô của chúng ta, Chúa của sự vinh quang.
2 Nếu như có người đeo nhẫn vàng, mặc quần áo đẹp, vào nơi nhà hội của các anh chị em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa.
3 Và các anh chị em nhìn ưu ái người mặc quần áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tốt; rồi nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.
4 Thế có phải các anh chị em tự mình phân định và trở thành những người phán xét với ý xấu không? [tự mình phân định = tự mình phân biệt người này với người kia và tự mình quyết định cách thức cư xử.]
5 Hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, hãy nghe đây: Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong đời này để làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế thừa vương quốc của Ngài, mà Ngài đã hứa cho những người yêu Ngài hay sao?
6 Mà các anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu đã hà hiếp các anh chị em và kéo các anh chị em đến trước các tòa án sao?
7 Chẳng phải họ đã phạm thượng đến danh tốt là danh được dùng để gọi các anh chị em sao?
8 Nếu các anh chị em thật sự vâng giữ toàn vẹn vương pháp, theo như Thánh Kinh: Hãy yêu người lân cận như mình! Thì các anh chị em ăn ở tốt lắm. [(1) Vương pháp = luật pháp do vua đặt ra – vua được nói đến ở đây là Thiên Chúa. Các điều răn của Thiên Chúa là vương pháp. (2) Lê-vi Ký 19:18.]
9 Nhưng nếu các anh chị em tư vị người ta, thì các anh chị em phạm tội, bị luật pháp định tội như những kẻ phạm luật.
10 Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm trong một điều, thì cũng bị tội như đã phạm hết thảy.
11 Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội ngoại tình! Cũng có phán rằng: Chớ phạm tội giết người! Vậy, nếu ngươi không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là một kẻ phạm luật pháp. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13-14; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17-18]
12 Vậy, các anh chị em hãy nói và làm như phải chịu luật pháp tự do phán xét mình.
13 Sự phán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự phán xét.
14 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, nếu ai nói mình có đức tin, nhưng không có các việc làm, thì có ích lợi gì chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?
15 Nếu có anh em cùng Cha nào hoặc chị em cùng Cha nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống mỗi ngày,
16 mà một người trong các anh chị em nói với họ rằng: Hãy đi trong sự bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no; nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích lợi gì chăng?
17 Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.
18 Thật vậy, một người có thể nói: Ngươi có đức tin, còn ta có các việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin không có việc làm của ngươi, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.
19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Phần Giới Thiệu