Ga-la-ti 04

864 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 4

1 Tôi nói rằng, khi người kế tự đang còn là một đứa trẻ, thì chẳng khác một kẻ nô lệ, dù là chủ của mọi vật,
2 mà ở dưới quyền của những người giám hộ và những người quản gia, cho đến kỳ người cha đã định.
3 Chúng ta cũng như vậy, khi còn là những trẻ con, thì bị bắt làm nô lệ dưới các lề thói của thế gian.
4 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài bởi một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp,
5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, để chúng ta được nhận làm con nuôi.
6 Vì các anh chị em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Đấng Thần Linh của Con Ngài vào lòng của các anh chị em, kêu rằng: A-ba! Cha! [Trong tiếng A-ra-mai, a-ba = cha.]
7 Vậy nên anh chị em không còn là nô lệ nữa, mà là con; và nếu là con, thì cũng là người kế tự của Thiên Chúa, qua Đức Ki-tô.
8 Nhưng trước kia, khi các anh chị em chẳng biết Thiên Chúa, thì các anh chị em làm nô lệ cho các thứ vốn không phải là Thiên Chúa.
9 Còn hiện nay, các anh chị em biết Thiên Chúa lại được Thiên Chúa biết đến nữa, sao các anh chị em còn quay về với những lề thói yếu đuối, nghèo nàn đó? Các anh chị em muốn làm nô lệ trở lại sao?
10 Các anh chị em hãy còn giữ những ngày, tháng, mùa, năm sao?
11 Tôi lo cho các anh chị em, sợ rằng tôi đã lao lực cho các anh chị em cách vô ích.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đức Ki-tô Giê-xu.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đức Ki-tô thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.
21 Hãy nói cho tôi, các anh chị em ưa phục dưới luật pháp, không nghe luật pháp sao?
22 Vì có chép rằng, Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. [Sáng Thế Ký 16:15]
23 Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa.
24 Các sự đó có một nghĩa bóng. Chúng là hai giao ước. Một là tại núi Si-na-i, sinh con ra để làm nô lệ, ấy là A-ga.
25 Vì A-ga ấy là núi Si-na-i, trong xứ A-ra-bi, tương ứng với thành Giê-ru-sa-lem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm nô lệ.
26 Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ của tất cả chúng ta.
27 Vì có lời chép: Hãy vui mừng! Ngươi là kẻ son sẻ, chẳng sinh nở. Hãy vỡ tiếng reo! Ngươi là kẻ chẳng từng chịu cơn đau sinh nở. Vì người bị bỏ rơi có đông con cái hơn người có chồng. [Ê-sai 54:1]
28 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta là con của lời hứa cũng như I-sác.
29 Nhưng, như lúc bấy giờ, kẻ sinh bởi xác thịt bách hại người sinh bởi Đấng Thần Linh, thì hiện nay cũng vậy.
30 Nhưng Thánh Kinh nói gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó; vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự do.
31 Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ nô lệ, mà là của người nữ tự do.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu