Ga-la-ti 05

856 views

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu

Đoạn 5

1 Vậy, hãy đứng vững trong sự tự do mà Đức Ki-tô đã buông tha chúng ta. Chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Này! Tôi là Phao-lô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đức Ki-tô không có ích lợi gì cho các anh chị em.
3 Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp.
4 Đức Ki-tô trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công chính; các anh chị em bị mất ân điển.
5 Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công chính bởi đức tin.
6 Vì trong Đức Giê-xu Ki-tô, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.
7 Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em, để các anh chị em không vâng theo lẽ thật?
8 Sự xúi giục đó không phải đến từ Đấng gọi các anh chị em.
9 Một ít men làm cho dậy cả đống bột.
10 Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào, sẽ chịu án phạt về điều đó.
11 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
12 Tôi mong rằng, thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình!
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em đã được gọi đến sự tự do, chỉ đừng dùng sự tự do làm cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy bởi tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.
14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.
15 Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.
16 Vậy, tôi nói rằng: Hãy bước đi theo thần trí! Chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt!
17 Vì xác thịt ưa muốn trái với sự ưa muốn của tâm thần và tâm thần trái với của xác thịt. Hai bên trái nghịch nhau, nên các anh chị em không làm được điều mình muốn.
18 Nhưng, nếu các anh chị em nhờ thần trí dẫn dắt, thì các anh chị em chẳng ở dưới luật pháp.
19 Các việc làm của xác thịt được tỏ ra, ấy là: Ngoại tình, tà dâm, ô uế, phóng đãng,
20 thờ hình tượng, dùng ma túy, thù nghịch, cãi lẫy, ganh tỵ, thịnh nộ, cạnh tranh, chia rẽ, phe đảng,
21 ganh ghét, giết người, say rượu, thác loạn, cùng các sự khác giống như vậy. Về các sự ấy tôi nói trước với các anh chị em, như tôi đã nói rồi. Những ai phạm các sự ấy thì sẽ không được hưởng vương quốc của Thiên Chúa.
22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin,
23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.
24 Những người thuộc về Đức Ki-tô đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.
25 Nếu chúng ta sống theo thần trí, thì chúng ta cũng hãy bước đi theo thần trí.
26 Chúng ta chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ganh ghét nhau.

Đoạn: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần Giới Thiệu