Thi Thiên 067

732 views

Xin Hãy Chiếu Sáng Mặt của Ngài Trên Chúng Tôi
Một Bài Ca Thi Thiên cho Nhạc Trưởng

1 Thiên Chúa! Ngài sẽ thương xót chúng tôi và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi. Ngài sẽ chiếu sáng mặt của Ngài trên chúng tôi.
2 Để đường lối của Ngài được biết trong đất, sự cứu rỗi của Ngài được biết trong hết thảy các nước.
3 Các dân tộc cảm tạ Ngài! Hỡi Thiên Chúa! Hết thảy các dân tộc cảm tạ Ngài!
4 Các nhóm dân sẽ vui vẻ và sẽ reo mừng! Vì Ngài sẽ cai trị các dân tộc chính trực và Ngài sẽ dẫn dắt các dân tộc trên đất.
5 Các dân tộc cảm tạ Ngài! Hỡi Thiên Chúa! Hết thảy các dân tộc cảm tạ Ngài!
6 Đất sẽ sinh ra hoa lợi. Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi, Ngài sẽ ban phước.
7 Thiên Chúa sẽ ban phước và hết thảy, tận đầu cùng của đất, họ sẽ kính sợ Ngài.