Thi Thiên 100

694 views

Bài Thi Thiên Tôn Vinh

1 Hỡi cả trái đất! Hãy cất tiếng reo mừng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
2 Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự vui mừng! Hãy đến trước mặt Ngài với sự ca hát.
3 Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
4 Hãy vào trong các cửa của Ngài với lời cảm tạ! Hãy vào trong các hành lang của Ngài với lời tôn vinh! Hãy cảm tạ Ngài, tôn kính danh của Ngài!
5 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thiện. Sự từ ái của Ngài còn mãi, và sự thành tín của Ngài còn đến đời đời.