Thi Thiên 002

750 views

Sự Cai Trị của Đấng Mê-si-a

1 Cớ sao các nước náo loạn và các nhóm dân bàn định sự hư không?
2 Các vua của thế gian trụ mình và các lãnh tụ cùng nhau nghị luận, nghịch Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và nghịch Đấng Mê-si-a của Ngài, nói rằng:
3 Chúng ta sẽ bứt đứt sự trói buộc của họ và chúng ta sẽ quăng xa những sợi dây của họ.
4 Đấng ngự trong các tầng trời sẽ cười. Chúa sẽ chê cười chúng nó.
5 Bấy giờ, Ngài sẽ phán với chúng trong cơn thịnh nộ của Ngài, và trong cơn nóng giận của Ngài, Ngài sẽ khiến chúng run sợ:
6 Nhưng Ta đã xức dầu cho vua của Ta trên núi thánh Si-ôn của Ta.
7 Ta sẽ truyền ra về sắc lệnh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ta: Ngươi Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra Ngươi.
8 Hãy cầu xin nơi Ta, thì Ta sẽ ban các nước làm cơ nghiệp của Con và các đầu cùng của đất làm vật sở hữu của Con.
9 Con sẽ đập vỡ chúng bằng cây trượng sắt. Con sẽ đập tan chúng như những bình được nắn bằng đất sét.
10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn sáng! Hỡi các quan án của thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ!
11 Hãy phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với sự kính sợ, và mừng rỡ với sự run rẩy.
12 Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận! Và các ngươi lạc mất đường vì cơn thịnh nộ của Người nổi lên, dù chỉ một chút. Phước cho hết thảy những ai tin cậy Người.

Đọc bài phân tích các từ ngữ tại đây: